centos7安装docker-compse教学

2024年5月18日 更新

一句话结束!

curl -SL https://mirror.ghproxy.com/https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.27.0/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose && chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

历史内容

我知道这种文章网上太多了,我只是单纯的记录一下,千好万好,还是自己的博客好!复制粘贴,一气呵成!

curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.17.2/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose

如果下载的太慢实在等不及,可以使用如下命令加速(不保证永久可用)

curl -SL https://ghps.cc/https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.17.2/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose

然后给权限就好了~

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

完结散花!